Wild Turkey Meleagris gallopavo - Sea to Sierra Birds